Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de onderneming
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de herroeping
Artikel 8 – De kosten in geval van herroeping door de consument
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroeping
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Naleving overeenkomst en garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 – Minimale leeftijd
Artikel 19 – Privacy beleid

Artikel 1 – Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Werkdag: kalenderdag; Een dag die valt op een maandag tot en met vrijdag. Officiële vrije dagen uitgezonderd,
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of De Hoppenaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die De Hoppenaar ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door het De Hoppenaar georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en De Hoppenaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van De Hoppenaar.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming

Naam ondernemer: De heer Sjors van Hal
Handelend onder de naam: De Hoppenaar
Winkel Adres: Beekstraat 113, 6811 DZ Arnhem
E-mailadres: info@hoppenaar.nl
KvK-nummer: 
64872114
BTW nummer :
 NL002327524B89

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De Hoppenaar is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als De Hoppenaar gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Hoppenaar kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden geaccepteerd en aanvaard heeft, onder voorbehoud van het gestelde in lid 4 van deze algemene voorwaarden.
 2. Het aanbod wordt door de consument aanvaard langs de elektronische weg. De ondernemer bevestigt de aanvaarding van het aanbod eveneens langs de elektronische weg. Tot het moment dat de ontvangst van de aanvaarding door de ondernemer is bevestigd, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen in verband met de beveiliging van de elektronische overdracht van data en tevens draagt hij zorg voor een veilige webomgeving. De ondernemer draagt eveneens zorg voor passende veiligheidsmaatregelen in verband met elektronisch betalen door de consument.
 4. De ondernemer verstuurt uiterlijk bij de levering van het aangeboden product, de volgende informatie digitaal naar de consument:
  a. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument terecht kan met klachten;
  b. de voorwaarden omtrent het herroepingsrecht en informatie over de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; indien van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij producten:

  1. Bij de aankoop van een product heeft de consument gedurende 14 dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, het bestelde product heeft ontvangen. Indien er sprake is van meerdere zendingen, gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument de laatste zending heeft ontvangen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument mag niet verplicht worden tot het opgeven van zijn redenen.

  Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de herroeping

  1. Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het geleverde product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Hierbij is het uitgangspunt dat de consument het product slechts mag vasthouden en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou kunnen doen.


  Artikel 8 – De kosten in geval van herroeping door de consument

  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Hoppenaar.
  2. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij het product aan De Hoppenaar.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. De bewijslast en het risico voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De kosten die gepaard gaan met de terugzending van het product, komen voor rekening van de consument.
  6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle verdere aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

  1. De ondernemer stuurt een ontvangstbevestiging indien de consument op elektronische wijze een melding van herroeping heeft gemaakt.
  2. De kosten die de consument betaald heeft voor het product, worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de retourzending of herroeping, terugbetaald door de ondernemer aan de consument.
  3. Bij de terugbetaling gebruikt de ondernemer hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met of verzoekt om een andere methode. Er zijn voor de consument geen kosten verbonden aan de terugbetaling.
  4. Indien de consument ervoor heeft gekozen om een duurdere methode van levering te gebruiken dan de goedkoopste standaardlevering, dan hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen aan de consument.

  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

  De Hoppenaar heeft de mogelijkheid om de navolgende producten uit te sluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als De Hoppenaar dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
  2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

  Artikel 11 – De prijs

  1. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het eerste lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, aanbieden met variabele prijzen. Indien hiervan sprake is, wordt dit bij het aanbod vermeld.
  3. De genoemde prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief btw.

  Artikel 12 – Naleving overeenkomst en garantie

  1. De ondernemer zorgt ervoor dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties zoals vermeld bij het aanbod, aan de normale eisen van deugdelijkheid en aan de op de datum  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen, dan wel overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, leverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op basis van de overeenkomst op de ondernemer kan doen gelden.

  Artikel 13 – Levering en uitvoering

  1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van bestellingen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument aan de ondernemer kenbaar is gemaakt. Gekozen kan worden voor aflevering op een PostNL-locatie.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is geschreven, voert de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uit, tenzij een andere termijn is overeengekomen met de consument. In het geval dat de bezorging vertraging oploopt, of in het geval dat een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hierover geïnformeerd. Dit gebeurt binnen 30 dagen nadat de bestelling door de consument geplaatst is. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en daarbij bestaat er eventueel recht op een schadevergoeding. Onder spoedige levering verstaat De Hoppenaar het volgende: indien de consument op werkdagen voor 16.00 uur een bestelling plaatst, dan vindt de bestelling de volgende dag plaats. Indien een bestelling na 16.00 uur of op een niet-werkdag geplaatst wordt, dan vindt verzending op de eerst volgende werkdag plaats.
  4. Indien er in navolging op het voorgaande lid sprake is van ontbinding, zorgt de ondernemer ervoor dat de consument het betaalde bedrag terugbetaald krijgt.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde producten berust bij de ondernemer, totdat de producten bezorgd zijn aan de consument of aan een vooraf aangewezen vertegenwoordiger, indien deze aan de ondernemer bekend is gemaakt.

  Artikel 14 – Betaling

  1. Voor zover niet anders overeengekomen is, dient het door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 dagen nadat de bedenktermijn is ingegaan, dan wel binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, indien er geen sprake is van een bedenktermijn. Wanneer er sprake is van een overeenkomst in verband met het verlenen van een dienst, vangt de bedenktermijn aan op de dag volgend op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij het verkopen van producten aan consumenten, mag de consument in de algemene voorwaarden nooit verplicht worden om een vooruitbetaling van meer dan 50% te voldoen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld en uit eigen beweging aan de ondernemer te melden.
  4. Indien er sprake is van wanbetaling door de consument, heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen.

  Artikel 15 – Klachtenregeling

  1. De Hoppenaar beschikt over een klachtenprocedure die voldoende bekend gemaakt is en gaat bij de behandeling van eventuele klachten uit van deze klachtenprocedure.
  2. Klachten die de consument heeft over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn van 14 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk ingediend worden bij De Hoppenaar.
  3. De bij de ondernemer ingediende klachten dienen binnen een redelijke termijn van 14 dagen beantwoord te worden door de ondernemer, gerekend vanaf de datum dat de klacht ontvangen is. Mocht voorzien worden dat de klacht een langere verwerkingstijd nodig heeft, dan wordt binnen de termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging verzonden door de ondernemer, alsmede een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord zal ontvangen.
  4. Er ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, indien een klacht niet binnen een redelijke termijn van 14 dagen dan wel binnen maximaal drie maanden na het indienen van de klacht, in onderling overleg opgelost kan worden.

  Artikel 16 – Geschillen

  1. Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.

  Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Indien er sprake is van aanvullende bepalingen of van bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, dan mag dit niet ten nadele zijn van de consument. Deze aanvullende of afwijkende bepalingen worden op zodanige wijze vastgelegd, dat deze door de consument opgeslagen kunnen worden.

  Artikel 18 – Leeftijd

  De bezoeker van www.hoppenaar.nl gaat akkoord middels de ‘age-check’ alvorens hij wordt toegelaten op onze website. De minimale leeftijd voor het bezoeken van onze website, dan wel het aankopen doen van producten op onze website, is 18 jaar. De bezorger zal derhalve vragen om een legitimatiebewijs bij twijfel van de leeftijd. Zal de bestelling niet afgeleverd kunnen worden door het leeftijd vereiste zal de bestelling retour gaan en worden er annuleringskosten van €10,- in rekening gebracht worden.

  Artikel 19 – Privacy beleid

  De Hoppenaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacy policy.